โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

11 มิถุนายน 2561 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่ถานศึกษาและชุมชนในปีที่ 3

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ได้รับสานตราตั้งประกาศจัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียง 

และรางวัลเกียรติบัตร และ volunteer star 2017 เยาวชนดีเด่น