พลังกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

คณะผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังแสดงพลังกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปี 2561