ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่

ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่ 

เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง