มอบเกียรติบ้ตรรางวัลยอดนักอ่าน

มอบเกียรติบัตรรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากสมาคมแห่งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี