มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันวาดภาพ

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

"ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตและยั่งยืน"ในกิจกรรมเวทีแห่งฝัน เด็กและเยาวชนครั้งที่ 3 

ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง