งานแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

งานแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับเอ็นคอนเส็บท์ Enconcept โดยครูพี่แนน

จัดกิจกรรมโครงการ "เตรียมเพื่อน้อง"เป็นการจัดติวสรุปเทคนิคการทำโจทย์และฝึกทำแนวข้อสอบ

วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6