ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA 1.0

งานสารสนเทศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมการดำเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐาน

ของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ในระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA 1.0