มอบเกีรติบัตรการแข่งขันทักษะและวัฒนธรรมจีน

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะและวัฒนธรรมจีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หมวดภาษาจีน)