การอบรมเพิ่มพูนทักษะ

หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ เรื่องการจัดกิจกรรม Free Being Me

ระหว่างวันที่  11- 12 ตุลาคม 2561

ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง