ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอาจารียา เกิดผล ได้รับรางวัล ชมเชย 

การแข่งขันโครงการ"โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี"

เนื่องในงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561