ยินดีต้อนรับคณะครู-ผู้บริหารจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ยินดีต้อนรับคณะครู-ผู้บริหาร จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี

ศึกษาดูงาน  โครงการห้องเรียนพิเศษ( No-Paper)   วิทย์-คณิต-คอม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561