กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

กิจกรรมลอยกระทงเพื่อให้นักเรียนรู้จักและรักในประเพณีไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

22 พฤศจิกายน 2561