อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ ตาม ว21/2560

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง