กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำเสนอสู่มาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง