พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี2561

พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง