นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

World - Class Standard School Symposium 2018 ภาคใต้ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง