กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก

 

กิจกรรมรณรงค์การลดปัญหามลพิษทางดิน

รณรงค์การลดการใช้พลาสติก #Thailand World Soil Day#วันดินโลก