ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเข้ารอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง