ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเข้ารอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง 2562

ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมปฎิบัติงานในร้านนาวากาชาด จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง