ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเข้ารอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำตามพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 " Education to Promote Career Readiness as per HM King Rama X " วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563