พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด

พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 มกราคม 2563