VTR แนะนำโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

กิจกรรมสะเต็มศึกษา(STEM Education)

กิจกรรมสะเต็มศึกษา(STEM Education) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2563