รับการประเมินTO BE NUMBER ONE

 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE นำโดยนางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่จังหวัดตรังตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ
โรงเรียนสภาราชินีได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์ท่านได้มาวางรากฐานของ TO BE NUMBER ONE โดยเสด็จฯ มาที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2553 ดังนั้นโรงเรียนสภาราชินีได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ปฏิบัติมาโดยตลอด และได้นำผลงานเสนอในระดับภาค ดังนั้นในปีนี้ทั้งฝ่ายบริหาร คณะครู คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียนทุกคน ปีนี้จึงได้ทุ่มเทพยายามสร้างกระแสชองโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างก้าวกระโดด และผลงานดีขึ้นโดดเด่นเป็นประจักษ์ จนจังหวัดตรังกล่าวได้ว่า โรงเรียนสภาราชินีเป็นโรงเรียนที่ดีเด่นในการสนองตอบต่อนโยบายคืนความสุขแบบพอเพียงของจังหวัดตรัง