กิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูที่ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูและวัฒนธรรมอันดี