พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559