อบรมการเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ร่วมอบรมการเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ

การเขียนอักษรขอม ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2559 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง