อบรม "เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ" samsung career discovery

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมาทางโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังได้จัด อบรม "เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ"

samsung career discovery ค้นพบตัวเองค้นพบอาชีพ ณ ห้องประชุมโรงเรียน