โครงการ"ฟื้นฟูป่าชายหาด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี"

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ครูกิตตน์อิชณน์  พนมรัตน์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ"ฟื้นฟูป่าชายหาด

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี" พานักเรียนมาร่วมกิจกรรม แข่งขันเขียนเรียงความ แข่งขันแต่งคำขวัญ และไปร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง ปลูกป่าชายเลน