ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  เป็นการเข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินประจำปี 2559

(โรงเรียนสุจริตเครือข่าย) ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง